Εκ νέου Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΤ διορίστηκε, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ο Νικόλαος Φράγκος. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΤ (ειδικότερα του ΤΕΑΠΕΤΕ-Εμπορικής) απαιτούν πλεον από την Διοίκηση του ΕΤΑΤ και το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες...

από την παρ. 1 αρθ.69 ν.3371/2005 και παρ. 6 αρθ.10 ν.3620/2007 διαδικασίες και να προσδιορίσουν το κόστος της δαπάνης που δεν καλύφθηκε από τις αρχικές μελέτες του ν.3371/2005 αναφορικά με  τις "εθελούσιες" 3.000 και πλέον εργαζομένων της πρ. Εμπορικής της περιόδου 2007-2012. 

Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες ενέργειες των Συλλόγων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) . Διότι το ΕΤΑΤ βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και εάν δεν προχωρήσουν οι μελέτες, έτσι ώστε η Alpha Bank ως "καθολικός διάδοχος" της Credit Agricole να καταβάλλει τα ποσά που θα καθοριστούν, τότε, όπως έχουμε ξανατονίσει,  οι εργαζόμενοι (ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΠΕΤΕ εως την  31.12.1992) και οι νύν συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς σύνταξη.

Ηδη ο Σύλλογός μας (ΕΝ.Α.Σ.) σε έκτακτο ΔΣ στις 30.04.2014, αποφάσισε μεταξύ άλλων:

"Να γίνουν ενέργειες προς το ΕΤΑΤ και προς τα εμπλεκόμενα υπουργεία στην κατεύθυνση επίσπευσης της αναλογιστικής μελέτης για τις «εθελούσιες» της περιόδου 2007-2012 για να εισπράξει επιτέλους το ΕΤΑΤ τις οφειλές από την Τράπεζα."

Σας παραθέτουμε προς ενημέρωση την απόφαση διορισμού του Νικολάου Φράγκου η οποία δημοσιεύτηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Αρ.Φύλλου 210 14 Απριλίου 2014 ...Σελ. 954)

" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (3)

Αριθ. Φ10203/5555/363

ΘΕΜΑ: Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 178).

β) της περ. α της παρ. 1 των άρθρου 134 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστι−

κές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58).

γ) του άρθρου 72 παρ. 26 του ν.3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 150).

δ) του Π. δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141).

ε) του Π. δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141).

στ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98).

2. Την από 20/02/2014 έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που συνεδρίασε κατά το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, η οποία διατύπωσε θετική γνώμη για την καταλληλότητα του προτεινόμενου

από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (15.600 €) ετησίως, η οποία βαρύνει τον

προϋπολογισμό του Ε.Τ.Α.Τ. και θα καλυφθεί από την πίστωση στον ΚΑΕ 0284, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε ως Πρόεδρο του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) και Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου τον Νικόλαο Φράγκο του Ευστρατίου, πτυχιούχο Α.Ε.Ι. με Α.Δ.Τ.ΑΕ 012784. Η θητεία του διοριζομένου είναι για τρία (3) χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                                                   Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014

                                                                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ                      "

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση